Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.
Sklep internetowy Sklep u Rolnika Olender dostępny pod adresem
internetowym www.sklepurolnika.pl, prowadzony jest jako
działalność gospodarcza pod firmą
Papu Bartłomiej
Olender
, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP
7422266669 , REGON 383563143

2.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i
tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

1.
Konsument
osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

2.Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą
Papu Bartłomiej Olender, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP
7422266669 , REGON 383563143

2.
Klient
każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.
Przedsiębiorca
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.
Sklep
sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  www.sklepurolnika.pl

5.
Umowa zawarta na
odległość
– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.
Regulamin
niniejszy regulamin Sklepu.

7.
Zamówienie
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.

8.
Konto
konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.
Formularz
rejestracji
– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia – interaktywny
formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu,
w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.

12.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sklepurolnika.pl

2.
Numer telefonu Sprzedawcy: 511 733 236

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym
przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:

a.
urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i
przeglądarką internetową

b.
aktywne konto poczty elektronicznej

§ 5

Informacje ogólne

1.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.

2.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

3.
 Ceny podane w
Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).

           

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia
należy:

1.
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;

2.
wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych
odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać
rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wybrać sposób zapłaty;

3.
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
zamówienie;

4.
w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w
określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
lub odbioru zamówionego Produktu:

a.
Przesyłka kurierska, paczkomaty InPost oraz odbiór osobisty

2.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.
Płatności elektroniczne tpay oraz przelew bankowy

3.
Szczegółowe informacje na
temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za
stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.
Po złożeniu Zamówienia oraz płatności Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie
do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o
otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.
W przypadku wyboru przez Klienta:

a.
płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w celu potwierdzenia
zamówienia

4.
Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie
wskazanym w jego opisie , w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.

5.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
liczy się w następujący sposób:

a.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.
Dostawa Produktu odbywa się
wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować:

Sklep u Rolnika “Olender”

Marcinkowo 33

11-700 Mrągowo
E-mail: 
kontakt@sklepurolnika.pl

Formularz zwrotu

Informacja powinna stanowić decyzję o odstąpieniu od umowy przez złożenie nieodwołanego oświadczenia (listownie lub w drodze korespondencji email). W tym celu możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
Formularz znajdziesz tutaj: 
W celu zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy nadać oświadczenie dotyczące odstąpienia przed upływem terminu do jego złożenia. Na wskazany adres poczty elektronicznej prześlemy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedłożonego zgodnie z zawartymi powyżej informacjami.

Skutki oświadczenia o odstąpieniu od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy ,zostaną zwrócone wszystkie płatności, łącznie z kosztami dostarczenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności.

Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwracanych produktów.

Termin uważa się za zachowany jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Będziesz zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktów.

Jesteś odpowiedzialny jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z tych produktów innego niż zwykły użytek rzeczy zgodny z jej przeznaczeniem, charakterystyką i zasadami funkcjonowania.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

1.
Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy
towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
kodeksie cywilnym.

 

4. Reklamację należy zgłosić
drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy
Sprzedawcy.

3.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis
wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli
Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu
internetowego mogą być:

a.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym
celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.